Hulp op afstand: gewoon via de telefoon. Meer weten? Klik hier.

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Konijnenproblemen Opgelost


Konijnenproblemen Opgelost is onderdeel van Man en Paard Coaching, Kamer van Koophandel-nummer 65931300 en BTW-nummer NL181448610B01.

Artikel 1. ALGEMEEN

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of adviezen, opdrachten, trainingen en diensten van Konijnenproblemen Opgelost. De algemene voorwaarden zijn terug te vinden op www.konijnenproblemenopgelost.nl en worden op verzoek gratis toegezonden;
1.2. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen Konijnenproblemen Opgelost en de wederpartij kunnen niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van Konijnenproblemen Opgelost;

1.3. De gedrag- en beroepsregels van Konijnenproblemen Opgelost maken deel uit van deze voorwaarden. Konijnenproblemen Opgelost staat garant voor het kwaliteitsniveau van haar gedragstherapie- en trainingstrajecten en is gekwalificeerd voor de uit te voeren werkzaamheden. De wederpartij verklaart de daaruit voortvloeiende verplichtingen van Konijnenproblemen Opgelost constant te respecteren;


Artikel 2. AANBIEDINGEN / OFFERTE

2.1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat Konijnenproblemen Opgelost de opdracht heeft aanvaard en de wederpartij de offerte heeft geaccepteerd middels een ondertekening daarvan. Wanneer de offerte niet is ondertekend gaat Konijnenproblemen Opgelost er vanuit dat de offerte verwoord hetgeen partijen zijn overeengekomen. Vooral het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan;

2.2. Een aanbieding die een termijn bevat kan door Konijnenproblemen Opgelost desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de order c.q. opdracht, mits de herroeping geschiedt binnen 5 werkdagen na ontvangst van die order c.q. opdracht;

2.3. Aanbiedingen/offertes kunnen schriftelijk (of langs elektronische weg) worden aanvaard. Konijnenproblemen Opgelost is niettemin gerechtigd een mondelinge aanvaarding te accepteren alsof deze schriftelijk zou zijn gedaan;

2.4. In prijsbladen of op internet vermelde hoeveelheden, gewichten, maten, prijzen, smaken, e.d. zijn uitsluitend informatief. Hoewel de belangrijkste kenmerken van zaken zo nauwkeurig mogelijk worden weergegeven hebben zij het karakter van een benaderende aanduiding en binden Konijnenproblemen Opgelost niet;

2.5. Konijnenproblemen Opgelost stelt haar offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding (regiewerk), materiaalgebruik en andere project gerelateerde zaken. Konijnenproblemen Opgelost bepaalt deze uren in alle redelijkheid echter deze uren zijn bij benadering, mits anders is overeengekomen (aangenomen werk);

2.6. Als methode om de beloning te berekenen wordt gehanteerd:

a. Op basis van een vast bedrag (fee): Het verrichten van een dienst tegen een van te voren vastgesteld totaalbedrag, afhankelijk van de opdracht en het hieraan verbonden advies;

b. Op basis van een uurtarief: Een vooraf overeengekomen vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van één uur door één persoon. Aan de wederpartij wordt het totale aantal uren in rekening gebracht dat men voor haar werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing, kantoorkosten, afschrijvingen en overige kosten;


Artikel 3. GEHEIMHOUDING

3.1. Partijen verbinden zich tot volledige geheimhouding van alle gegevens en informatie zowel voor, tijdens als na beëindiging van de overeenkomst en de relatie tussen partijen, voor zover deze gegevens vertrouwelijk zijn verstrekt of een kennelijk vertrouwelijk karakter hebben;

3.2. Konijnenproblemen Opgelost zal geen gegevens die door wederpartij aan haar ter beschikking zijn gesteld ten behoeve van de uitvoering van de opdracht, of waarvan Konijnenproblemen Opgelost tijdens de uitvoering van de opdracht kennis heeft genomen, aan derden bekend maken, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht of tenzij Konijnenproblemen Opgelost daarvoor toestemming heeft verkregen van de wederpartij;

3.3. Gesprekken, consulten, trainingssessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen Konijnenproblemen Opgelost en de wederpartij plaatsvinden, worden eveneens als strikt vertrouwelijk beschouwd;


Artikel 4. OVEREENKOMST

4.1. De overeenkomst wordt in beginsel aangegaan voor bepaalde tijd tenzij uit inhoud, de aard of strekking iets anderszins voortvloeit of wanneer partijen nadrukkelijk anders zijn overeengekomen;

4.2. Indien blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is om bepaalde sessies te wijzigen, zullen de partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen. Indien deze wijziging financiële of kwalitatieve consequenties heeft, zal Konijnenproblemen Opgelost de wederpartij hierover tevoren inlichten;


Artikel 4a HERROEPINGSRECHT (ANNULERING) inschrijving GEDRAGSTHERAPIE / TRAINING / CURSUS / WORKSHOP

4a.1. Wederpartij heeft recht op een afkoelingsperiode van 14 dagen nadat zij zich heeft ingeschreven voor een gedragstherapie- of trainingssessie en/of reeks, cursus of workshop via de webshop. Na het verstrijken van deze 14 dagen is de inschrijving definitief;

4a.2. Afwezigheid van een kandidaat tijdens een gedragstherapie- of trainingssessie, cursus of workshop ontheft wederpartij niet van haar betalingsverplichting. Verzuim, ziekte of verhindering geeft geen recht op (gedeeltelijke) restitutie van de gelden of ontbinding van de overeenkomst;

4a.2. Wanneer door Konijnenproblemen Opgelost een gedragstherapie- of trainingssessie, cursus of workshop wordt verzorgd en een kandidaat verhinderd is om deel te nemen aan een of meerdere sessies, is vervanging door een andere kandidaat mogelijk, mits de vervanger uiterlijk een 1 week voor de gedragstherapie- of trainingssessie, cursus of workshop wordt aangemeld bij Konijnenproblemen Opgelost. Voor deze vervanging is de wederpartij geen extra kosten verschuldigd;

4a.3. Een verhinderde kandidaat kan op verzoek worden overgeboekt naar eenzelfde gedragstherapie- of trainingssessie, cursus of workshop op een andere datum (indien mogelijk). Bij overboeking worden administratiekosten in rekening gebracht;


Artikel 5. HONORARIUM / PRIJZEN

5.1. Alle prijsopgaven en het honorarium welke Konijnenproblemen Opgelost in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding / tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen inclusief BTW;

5.2. Het honorarium van Konijnenproblemen Opgelost is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht;

5.3. Bij vergoedingen welke gebaseerd zijn op een uurtarief wordt – voor zover mogelijk - vooraf een inschatting van het aantal aan de opdracht te besteden uren gemaakt op basis van ervaring en door wederpartij geschetste feiten en omstandigheden;

5.4. Facturatie bij cursus- of trainingsreeks kan geschieden op basis van een voorschotfactuur (50%) zulks afhankelijk van de omvang van de opdracht en de bijbehorende aanloopkosten en enkel in overleg;


Artikel 6. BETALING

6.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij vooraf anders is overeengekomen. Facturatie kan geschieden op basis van een voorschotfactuur (50 %) en enkel in overleg;

6.2.De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend;

6.3. Indien de wederpartij in gebreke is met de betaling van facturen, is Konijnenproblemen Opgelost gerechtigd de werkzaamheden op te schorten. Eventuele daaruit voortvloeiende schade is voor rekening van de wederpartij;

6.4. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is Konijnenproblemen Opgelost alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag;
6.5. In geval van een gezamenlijke opdracht is iedere wederpartij individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag.


Artikel 7. LEVERTIJD, LEVERING, RISICO

7.1. Termijnen in een traject gelden niet als fatale termijnen en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk zijn aanvaard. Bij niet-tijdig nakomen is Konijnenproblemen Opgelost dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim;

7.2. De overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door de wederpartij niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Konijnenproblemen Opgelost de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een haar – na afloop van de genoemde termijn – schriftelijke aangezegde redelijke termijn;

7.3. De genoemde c.q. overeengekomen termijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met een redelijke termijn wanneer:

- er sprake is van vertraging in enige voor de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Konijnenproblemen Opgelost kan worden toegerekend;

- de wederpartij in één of meer verplichtingen tegen Konijnenproblemen Opgelost tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;

- de wederpartij Konijnenproblemen Opgelost niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren (zie ook 8.4);


Artikel 8. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

8.1. Konijnenproblemen Opgelost zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap. Konijnenproblemen Opgelost kan niet instaan voor het bereiken van een beoogd resultaat of rechtsgevolg, maar zal zich naar beste vermogen inspannen, (inspanningsverbintenis) opdat het beoogde resultaat of rechtsgevolg intreedt;

8.2. De wederpartij is verplicht alle veiligheidsinstructies van Konijnenproblemen Opgelost op te volgen. Bij niet nakoming van de veiligheidsinstructies is Konijnenproblemen Opgelost niet aansprakelijk;

8.3. Konijnenproblemen Opgelost is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij Konijnenproblemen Opgelost;

8.4. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan het Konijnenproblemen Opgelost aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Konijnenproblemen Opgelost worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Konijnenproblemen Opgelost zijn verstrekt, heeft Konijnenproblemen Opgelost het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten;


Artikel 9. NIET-NAKOMING/ ONTBINDING/ OPSCHORTING

9.1. Konijnenproblemen Opgelost is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

- wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

- na het sluiten van de overeenkomst Konijnenproblemen Opgelost ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;

- wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze uitblijft of onvoldoende is;

9.2. Voorts is Konijnenproblemen Opgelost bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;


Artikel 10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1. Schade door toedoen van het konijn bij zowel konijnengedragstherapie als konijnengedragstrainingen vallen onder de dekking van de verzekering van het bewuste konijn;

10.2. Voor het overige; Konijnenproblemen Opgelost is niet aansprakelijk voor schade bij wederpartij noch derden, die het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie dan wel een handelen of nalaten van of namens wederpartij. Konijnenproblemen Opgelost zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de wederpartij en bij de selectie van in te schakelen derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Konijnenproblemen Opgelost is echter nimmer aansprakelijk voor schade van wederpartij die het gevolg is van handelen of nalaten van derden in de uitoefening van hun beroep en welke door Konijnenproblemen Opgelost namens wederpartij zijn ingeschakeld;

10.3. De aansprakelijkheid van Konijnenproblemen Opgelost voor een beroepsfout waardoor de wederpartij schade lijdt is beperkt tot het bedrag van de sessie. Wederpartij is daarbij uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Konijnenproblemen Opgelost van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap. Overige aansprakelijkheden zoals schade door toedoen van het konijn, vallen onder de verzekering van het konijn. De (directe) schade is beperkt tot maximaal gelijk aan het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal EURO 2.500,00 (Zegge: vijfentwintighonderd euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur in het voorkomende geval te verstrekken uitkering. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding;

10.4. Wederpartij is gehouden Konijnenproblemen Opgelost te vrijwaren voor alle aanspraken van derden, voortvloeiend uit of verband houdend met de werkzaamheden van Konijnenproblemen Opgelost ten behoeve van wederpartij;

10.5. Konijnenproblemen Opgelost sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel tijdens een sessie of voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de wederpartij van door Konijnenproblemen Opgelost verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Konijnenproblemen Opgelost;

10.6. Konijnenproblemen Opgelost is nimmer aansprakelijk voor het ontstaan van eventuele vervolgschade;


Artikel 11. OVERMACHT

11.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen, voor hun rekening komt;

11.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Konijnenproblemen Opgelost geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Konijnenproblemen Opgelost niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Konijnenproblemen Opgelost worden daaronder begrepen;

11.3. Konijnenproblemen Opgelost heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Konijnenproblemen Opgelost haar verplichtingen had moeten nakomen;

11.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;

11.5. Voor zover Konijnenproblemen Opgelost ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Konijnenproblemen Opgelost gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Wederpartij is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 12. RECLAMES / GARANTIE

12.1. Klachten over de verrichtte werkzaamheden (sessies) dienen door de wederpartij binnen 8 dagen na voltooiing van de betreffende sessie te worden gemeld aan Konijnenproblemen Opgelost. Melden kan via de mail op de website konijnenproblemenopgelost.nl. Na het verstrijken van deze termijn worden reclames niet meer in behandeling genomen. Konijnenproblemen Opgelost zal wederpartij binnen 18 werkdagen na de ontvangst van de reclame schriftelijk op de hoogte brengen van de gegronde, dan wel ongegronde bevinding. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Konijnenproblemen Opgelost in staat is adequaat te reageren;

12.2. Indien een klacht gegrond is, zal Konijnenproblemen Opgelost de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt;

12.3. Indien het alsnog verrichten van de sessie niet meer mogelijk of zinvol is, zal Konijnenproblemen Opgelost te hare keuze respectievelijk andere werkzaamheden verrichten dan wel een prijsreductie verlenen;

12.4. Reclame is niet mogelijk indien:

- de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Konijnenproblemen Opgelost;

- wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens Konijnenproblemen Opgelost (zowel financieel of anderszins op aantal deelnemers geënte bijeenkomst) heeft voldaan;

12.5. Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat Konijnenproblemen Opgelost voor het overige in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door haar uitgevoerde werkzaamheden c.q. het gebruikte en/of geleverde materiaal, gedurende 30 dagen na levering;


Artikel 13. NO SHOW / ANNULEREN

13.1. De wederpartij heeft het recht binnen 14 dagen voor aanvang van een sessie deze kosteloos te annuleren;

13.2. Indien binnen 24 uur voor aanvang van een sessie deze wordt geannuleerd zijn alle door Konijnenproblemen Opgelost ter zake van de opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 20% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Konijnenproblemen Opgelost ten gevolge van de annulering geleden schade;

13.3. Wanneer de wederpartij helemaal niet komt opdagen, dan dient de wederpartij het volledige cursusbedrag te voldoen vermeerderd voor zoveel nodig met eventuele door Konijnenproblemen Opgelost ten gevolge van de annulering geleden schade;

13.4. In geval de wederpartij, dan wel door de wederpartij aangewezen deelnemer, na het startmoment de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet meer deelneemt, heeft de wederpartij geen recht op enige terugbetaling;

13.5. Wanneer een deelnemer (bij bijvoorbeeld een cursus) verhinderd is, is het toegestaan dat de vrijgekomen plaats wordt ingenomen door een vervanger.


Artikel 14. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Konijnenproblemen Opgelost behoudt zich alle rechten (van intellectuele eigendom) met betrekking tot de door haar geleverde zaken, vervaardigde materialen en documenten voor in de meest ruime zin des woords, in het bijzonder de auteursrechten op alle werken als bedoeld in artikel 10 van de Auteurswet. Wederpartij verbindt zich deze rechten op geen enkele wijze, direct of indirect, te schenden of aan te tasten door gebruikmaking of anderszins en erkent dat Konijnenproblemen Opgelost ter zake rechthebbende is;


Artikel 15. PARTIELE NIETIGHEID

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert;

Artikel 16. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

16.1. De vestigingsplaats van Konijnenproblemen Opgelost is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Konijnenproblemen Opgelost moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten;
16.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Konijnenproblemen Opgelost is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;
16.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Konijnenproblemen Opgelost gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter;


Artikel 17. WIJZIGING, UITLEG EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN

17.1. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend;

17.2. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie op de website konijnenproblemenopgelost.nl c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.

Download hieronder een kopie van de Algemene Voorwaarden